• اردبیل میدان جهاد
 • ۳۳۳۵۹۰۷۲( ۴۵+ )
 • info@artajoojeh.com
۳۳۳۵۹۰۷۲( ۴۵+ )

درخواست همکاری

 • مشخصات فردی

 • سوابق

 • مدرک تحصیلیرشته تحصیلیگرایشنام دانشگاه/ موسسه اموزشیمحل اخذ مدرکتاریخ اخذ مدرکمعدل 
 • عنوان دورهنام و محل موسسه اموزشیسال اخذ مدرکگواهی آموزشی دارد/ نداردمدت دوره 
 • از تاریختا تاریخنام شرکتعنوان یا پست شغلیآخرین حقوق و مزایاعلت ترک کار 
 • نام و نام خانوادگیشغل معرفنسبتنشانی و شماره تماس 
 • نام و نام خانوادگیشغلنسبتنشانی و شماره تماس 
 • نام و نام خانوادگی پرسنلمحل خدمتنسبت با متقاضیآدرس و تلفن تماس 
 • صحت موارد فوق را تائید و بدینوسیله به شرکت ‌آرتاجوجه سبلان اختیار تام می دهم که در صورت نیاز به جذب قبل از هرگونه اقدام از بنده تست روانشناختی اخذ و مجاز است توضیحات لازم در رابطه به سابقه کار، مسائل شخصی و خانوادگی و امثالهم پرسش نمایند. ضمنا اطلاع کامل دارم که تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی اعم از بکارگیری برای شرکت مذکور نداشته و در صورت جذب متعهد میدشوم برابر مقررات و ضوابط جاری شرکت انجام وظیفه نموده و در صورتی که بر حسب ماهیت کار به آموزش یا ماموریت خارج از حوزه فعالیت اعزام شوم هیچگونه فوق¬العاده و حقی دریافت ننمایم. همچنین بدینوسیله موافقت خود را مبنی بر اخذ مرخصیدهای توافقی کارفرما اعلام و آماده انجام وظیفه در شیفتدهای کاری مورد نظر شرکت اعم از صبح، عصر، شبب و عادی کاری می باشم.