تاریخ: 28 تیر 1403

ساعت: 22:26

ورود همکاران

پیام تبریک مدیرعامل زنجیره یکپارچه آرتا جوجه سبلان به مناسبت عید نوروز

پیام تبریک مدیرعامل زنجیره یکپارچه آرتا جوجه سبلان به مناسبت عید نوروز

قدرت حاج نوری، مدیر عامل زنجیره یکپارچه آرتا جوجه سبلان؛ در پیامـی آغاز سال نـو را تبریـک گفت.

به گزارش روابط عمومی زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان در متن این پیام آمده است:

“به‌نام هستـی بخش جان‌ها”
سـال جدیـد به قـدوم موسـم ربیـع آراستـه گشتـه و درختـان به خلعـت نـوروزی قبـای سبـز در برگرفتـه و کـلاه شکوفــه بر سر نهـاده‌اند.


برخیز که می رود زمستان           بگشـای در ســرای بستـان
برخیز که باد صبـح نوروز             در باغچه می کند گل افشان

این دگرگـونی شگرف طبیعـت فرصتـی است برای اندیشیـدن انسـان به عظمت کبـریایی و ابهـت یـزدانی، تا خویشتن خـویش را از نسیـان و غفلـت رهایـی بخشـد.

امید که سال نـو که مقـارن با ایـام مبارک ماه رمضان است، به همـت کـوشش و جـوشش اعـضای خـانواده پـر مهـر زنجیره یکپارچه آرتا جوجه سبلان، رهـاوردی نیکـو از سرافـرازی و سربلنـدی را بـرای شرکت به ارمغـان آورد.
به امیـد صحـت، سلامـت، امیـد و موفقیت بـرای یکایـک شمـا اعضـای خانـواده بزرگ زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان.

نوروزتـان پیـروز

قدرت حاج نوری_ ۱۴۰3.01.01