تاریخ: 28 تیر 1403

ساعت: 21:38

ورود همکاران

تور بازدید یک روزه بانوان از زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان

تور بازدید یک روزه بانوان از زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان

به گزارش روابط عمومی زنجیره یکپارچه آرتا جوجه سبلان، طی روز پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه، تمامی بانوان شاغل در زنجیره یکپارچه، به منظور آشنایی هرچه بیشتر و بهتر، از زنجیره یکپارچه بازدید کردند.