سفر هیئت اقتصادی اردبیل به کشورهای روسیه داغستان و آذربایجان

سفر هیئت اقتصادی اردبیل به کشورهای روسیه داغستان و آذربایجان

هیات اقتصادی استان اردبیل به سرپرستی استاندار اردبیل عازم کشورهای روسیه داغستان و آذربایجان شدند...

Just For Publishing the Parent Folder

تصاویر
صوت ها
ویدیوها
فایل ها

مطالب مرتبط

^
SiteMap